1. RADA NADZORCZA SPÓŁDZIELNI

Rada Nadzorcza jest organem nadzorującym i kontrolującym działalność Zarządu Spółdzielni. Rada nadzoruje i kontroluje wykonywanie zadań i realizację celów statutowych Spółdzielni oraz czuwa nad całokształtem jej działalności. Rada nadzorcza zatwierdza plany działania spółdzielni, analizuje decyzje podejmowane przez zarząd oraz dokonuje rewizji stanu majątku spółdziekni. Zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych kadencja rady nadzorczej nie może trwać dłużej niż 3 lata. Postanowienia statutu nie mogą zmieniać zapisów ustawowych, zatem najdłużej kadencja trwa 3 lata.

Rada Nadzorcza Spóldzielni Mieszkaniowej "PIĘKNA" w Nysie
 • Przewodniczący R.N. Przepióra Grażyna
 • Z-ca Przewodniczącego R.N. Wójtowicz Tadeusz
 • Sekretarz R.N. Nowakowska Bronisława
 • Członek R.N. Kłębczyk Krzysztof
 • Członek R.N. Studniarz Mieczysław

2. ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

Zarząd Spółdzielni kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Koordynuje i nadzoruje całokształt działalności Spółdzielni w oparciu o przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i Prawo spółdzielcze oraz w oparciu o regulacje Statutowe i inne szczegółowe regulacje aktów prawa wewnętrznego. Do podstawowych funkcji zarządu spółdzielni mieszkaniowej należy podejmowanie w jej imieniu wszelkiego rodzaju czynności oraz reprezentowanie spółdzielni na zewnątrz.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "PIĘKNA" w Nysie
 • Prezez Zarządu Rybotycki Marek
 • Członek Zarządu - Główny Księgowy - Winiarska Małgorzata

3. KOMISJA GZM SPÓŁDZIELNI

Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi (GZM) jest organem powołanym dla sprawniejszego wykonania przez Radę Nadzorczą jej zadań statutowych w zakresie kontroli i nadzoru nad gospodarką zasobami mieszkaniowymi w Spółdzielni. Komisja składa się co najmniej z trzech osób powołanych przez Radę Nadzorczą Spółdzielni spośród jej członków Przewodniczącego Komisji wybierają spośród siebie członkowie Rady Nadzorczej na posiedzeniu plenarnym.

Komisja GZM Spółdzielni Mieszkaniowej "PIĘKNA" w Nysie
 • Przewodniczący Kłębczyk Krzysztof
 • Członek Przepióra Grażyna
 • Członek Wójtowicz Tadeusz

4. KOMISJA REWIZYJNA SPÓŁDZIELNI

Komisja Rewizyjna ocenia ona działania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej i przedstawia tę ocenę Radzie Nadzorczej Spółdzielni. Członkowie komisji rewizyjnej do swoich zadań zaliczają m.in. opiniowanie projektów regulaminów oraz innych przepisów mających obowiązywać na terenie SM, a odnoszących się do wydatków poniesionych przez Spółdzielnię. Kolejne zadanie to sprawdzanie planów i wydatków poniesionych na działania zrealizowane przez SM, kontrola prawidłowości wydatkowania funduszy, jakimi dysponuje SM, nadzór nad prowadzonymi przetargami, ocena prawidłowości przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Spółdzielni oraz ocena prowadzenia rachunkowości. W razie stwierdzenia nieprawidłowości, komisja rewizyjna wydaje Zarządowi zalecenia usunięcia ich w określonym czasie. Członkowie tej komisji opiniują również zmiany organizacyjne w SM, a także funduszu płac pracowników spółdzielni.

Komisja Rewizyjna Spółdzielni Mieszkaniowej "PIĘKNA" w Nysie
 • Przewodniczący Wójtowicz Tadeusz
 • Członek Nowakowska Bronisława
 • Członek Studniarz Mieczysław