1. DOKUMENTY, UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA 1 CZERWIEC 2023

 1. Zawiadomienie WZ - 2023

 2. Porządek obrad WZ - 2023

 3. Sprawozdanie z działalności S.M. PIĘKNA za 2022r.

 4. Bilans oraz Rachunek zysków i strat za rok 2022

 5. List po lustracyjny 2019-2021

 6. Sprawozdanie z realizacji wniosków zgłoszonych na WZ 2022

 7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej S.M. PIĘKNA za 2022r

 8. Uchwała nr1 WZ wybór ilości członków RN

 9. Uchwała nr2 spr. finansowe za 2022

 10. Uchwała nr3 WZ nadwyżka bilansowa za 2022

 11. Uchwała nr4 WZ sprawod. z dział. 2022

 12. Uchwała nr5 WZ sprawozd. R.N. 2022

 13. Uchwała nr6 WZ sprawozd. z realizacji wiosków z2022

 14. Uchwała nr7 WZ wybór członków RN

 15. Uchwała nr8 WZ absolutorium za 2022

 16. Uchwała nr9 WZ przyjęcie wniosków 2023